Het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (Fonds BKVB) is de landelijke instelling voor subsidieverlening aan individuele beeldend kunstenaars, vormgevers, architecten en bemiddelaars. De doelstelling van het Fonds BKVB is de bevordering van de kwaliteit van de beeldende kunst, vormgeving en bouwkunst in Nederland.
Het Fonds keerde totaal ongeveer 15 (2005) tot 17 miljoen (2004) Euro subsidie uit, waarvan voor de Bouwkunst ruim 550.000,- (2005) tot ruim 700.000,- (2004). De aanvragers worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie op de artistieke kwaliteit van hun werk. Onderstaand een overzicht van de subsidiemogelijkheden voor architecten.
Startstipendium
Een startstipendium is bedoeld om beginnende architecten in staat te stellen zich verder te ontwikkelen. Met het startstipendium kunnen zij zich op de artistieke en zakelijke ontplooiing van hun werk richten. Ontvangers van een startstipendium kunnen in principe met de subsidie doen wat hun voor de start van hun beroepspraktijk goeddunkt. De subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de kosten van levensonderhoud en vaste beroepskosten voor apparatuur en de huur van een werkruimte. Daarnaast kan het bedrag bijvoorbeeld besteed worden aan het verrichten van onderzoek, het deelnemen aan prijsvragen, presentaties of manifestaties in binnen- en buitenland, het uitvoeren van projecten, een stage bij een bureau of een werkperiode in het buitenland.
Bedrag: 16.000 Euro voor 12 maanden.
Bijdrage werkbudget
Een bijdrage werkbudget kan aangevraagd worden om zeer uiteenlopende artistieke plannen te realiseren. Een dergelijk plan moet in de tijd begrensd zijn, maar hoeft niet noodzakelijk tot een concreet eindresultaat te leiden.

Standaard bijdrage werkbudget:
Een architect die bijvoorbeeld tijd vrij wil maken voor ontwerpend onderzoek, een bijzonder ontwerp of een studieopdracht, kan er voor kiezen een standaard bijdrage werkbudget aan te vragen. Hij kan kiezen tussen een standaardbedrag behorend bij een werkperiode varierend van 1 tot maximaal 6 maanden. Het standaardbedrag is 2.000 Euro per maand. De duur van de periode waarvoor een architect aanvraagt, moet aannemelijk worden gemaakt in het werk- of onderzoeksplan. Het voordeel is dat het bedrag dat bij deze periode hoort, naar behoefte van de aanvrager kan worden ingezet en er achteraf niet aan de hand van specificaties afgerekend hoeft te worden.

Flexibele bijdrage werkbudget:
Indien een architect een aanvraag indient voor het uitvoeren van een concreet werkplan, kan hij een flexibele bijdrage werkbudget aanvragen. De hoogte van een flexibele bijdrage werkbudget wordt per aanvraag vastgesteld aan de hand van het plan, de duur van het project en een specifieke begroting. Na afloop van het project dient het bedrag conform de begroting te worden afgerekend. De maximale periode waarvoor een flexibele bijdrage werkbudget kan worden verstrekt, is in principe 12 maanden. Er geldt geen maximumbedrag, maar wel een limiet in de tijd en in de component levensonderhoud: maximaal 60% van het bedrag met een maximum van 15.000,- Euro binnen drie jaar.
Praktijksubsidie
Een praktijksubsidie stelt de aanvrager in de gelegenheid de productie van zijn werk op basisniveau voort te zetten. Het is een bijdrage in de reguliere beroepskosten: de huur van een werkruimte, het opzetten van een website, de aanschaf van apparatuur, de productie van promotiemateriaal of een bureaupresentatie, materiaalkosten, een reguliere publicatie van het werk van de aanvrager etc. Er is geen bijdrage in de kosten van levensonderhoud aan verbonden. Bijdrage: 10.000,- Euro voor maximaal 12 maanden.
Publicatiesubsidie
Een publicatiesubsidie stelt de aanvrager in staat een inhoudelijk interessante publicatie over zijn werk te maken die zal bijdragen aan de discussie over de ontwikkeling van de bouwkunst en/of het werk zijn plaats in die ontwikkeling zal geven. De aanvraag kan zowel op een gedrukte als een digitale publicatie betrekking hebben. Een publicatiesubsidie kan niet aangevraagd worden om een reguliere catalogus of website over het werk te maken. Voor dergelijke uitgaven kan een praktijksubsidie aangewend worden. Bijdrage: maximaal de helft van de totale kosten.
Adviescommissie
Commissie Stimuleringssubsidies - Subcommissie bouwkunst 2006/2007
voorzitter: Flos Wildschut, secretaris: Anne Hoogewoning - Commissieleden architectuur: Ludo Grooteman, Herman de Kovel, Bob van Reeth, Ronald Wall - Commissieleden stedenbouw: Edzo Bindels, Mariet Schoenmakers - Commissieleden landschapsarchitectuur: Paul Roncken, Maike van Stiphout - Commissieleden architectuurbeschouwing: Marc Glaudemans, Cor Wagenaar - Commissielid interieurarchitectuur: Sabien de Kleijn.
Bron
Fonds voor de Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst , Jaarverslag 2005, Amsterdam 2006. Internet: Fonds BKVB
Contact
Fonds voor de Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst,
postadres: Postbus 773, 1000 AT Amsterdam.
bezoekadres: Brouwersgracht 276, 1013 HG Amsterdam
Telefoon 020 523 15 23, Telefax 020 523 15 41
E-mail post@fondsbkvb.nl
Jaaroverzicht
We stelden jaaroverzichten samen van de architecten die subsidie hebben gekregen.
Zie de pagina Subsidies 2005.
Datum
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 19 januari 2007
Adverteren
Wij bieden u verschillende mogelijkheden voor advertenties en banners
Zoek
    Totaaloverzicht zie sitemap
Contact
ArchitectenWerk is bereikbaar via info(at)architectenwerk.nl