UN Studio - Amsterdam >

1 - Wat is de betekenis die u hecht aan duurzaamheid bij de ontwikkeling van uw ontwerpen?

UN Studio heeft zich geëngageerd het milieu te sparen door bevordering van duurzaam ontwerp. Met milieuzaken zoals economische, maatschappelijke en ecologische duurzaamheid wordt vanaf het allereerste begin van elk bouwproject rekening gehouden, zowel op wereldwijd als op lokaal niveau, en wel als integrale elementen van de ontwerpvisie van het bureau. Door materiaalonderzoek, gebruikmaking van technologie, en innovatieve ontwerpstrategieën heeft het bureau talloze projecten gerealiseerd die wat efficiency en architectonische standaard betreft van hoog niveau zijn. Een belangrijk onderzoeksgebied dat in hoge mate aan de milieutechnische parameters kan worden toegeschreven die UN Studio in haar projectontwerp incorporeert is het onderzoek met betrekking tot verschillende gevelstrategieën. Door samenwerking met technici op het gebied van klimaatbeheersing en met milieuspecialisten heeft het bureau een aantal innovatieve gevelbekledingssystemen kunnen ontwikkelen die zowel de klant als de huurder energiezuinige gebouwen bieden, en de impact van het gebouw op het milieu minimaliseren. Het doel is te voorzien in optimale daglichttoetreding, luchtzuiverheid, temperatuurprestaties, zuinigheid, en een ambitieus architectonisch ontwerp.

2 - Illustreer uw visie op het thema duurzaamheid aan de hand van twee gebouwde projecten.
3 - Geef aan hoe deze visie in de publiciteit rond de projecten een plek heeft gekregen.

Bij de Battersea Weave Office Building (2004) in Londen is rekening gehouden met zowel het milieubeleid van de klant als met hedendaagse richtlijnen voor de praktijk. In de energiezuinige ontwerpstrategie wordt gestreefd naar een hoge gewenste BEEEAM-rating. Zaken waar aandacht aan wordt besteed zijn onder andere gezondheid en welzijn, luchtcirculatie (zowel mechanische als passieve), verlichtingscondities, temperatuurbeheersing, alsmede geluidsniveaus. Studies met betrekking tot daglichttoetreding spelen een belangrijke rol in het gevelontwerp van het gebouw; onderzocht worden lokale ingrepen ter verkrijging van maximale U-waarden, zontoetreding, transparantie en gebruikte systemen. Met betrekking tot hoofdstuk L van de gebouwenrichtlijn wordt een holistische methode toegepast, waarin de CO2-uitstoot wordt beschouwd in samenhang met de geïntegreerde elektrische verlichtings-, verwarmings-, en koelingssystemen.

In de technische installatiestrategie met betrekking tot het Mercedes-Benz Museum (2001-2006) heeft elk belangrijk bouwelement meer dan één functie, waardoor aan de ene kant de efficiency wordt gemaximaliseerd en aan de andere kant zowel de technische als de leidingschachten zo klein mogelijk kunnen worden gehouden. De oppervlakken en lege ruimtes van het gebouw, die samen met klimaatbeheersingsbureau Transsolar zijn ontwikkeld, zijn zodanig ontworpen dat een optimale situatie werd verkregen. Als onderdeel van het geïntegreerde concept zijn de leidingen van zowel de verwarmingssystemen als van de koelingssystemen in de open betonnen muren en plafonds ingebouwd die aldus thermisch actieve ruimtebegrenzingen vormen. Als volgende stap werd het ventilatiesysteem op het verdringingsprincipe gebaseerd. Alle leidingen zijn ondergebracht in 3-dimensionale gebogen structuren - een grote uitdaging op zich voor zowel de bouwkundigen als de klimaatbeheersingsspecialisten. De voor de klimaatbeheersing benodigde apparatuur werd ondergebracht in de lege ruimten uitgespaard in de betonnen opgangen van de Legend-zalen. Vanuit deze locatie kunnen twee verdiepingen worden bediend. In de vloerplaten lopen de elektrische verlichtings-, sprinkler- en rookafzuiginstallaties parallel met de stalen balken, waardoor er zo weinig mogelijk interferentiepunten en storende elementen in de tentoonstellingsruimten aanwezig zijn.

> vervolg UN Studio
> vervolg Duurzaamheid - jurylid Anke van Hal


de antwoorden
> UN Studio
> Rudy Uytenhaak
> De Zwarte Hond
> Onix
> Group A
> DP6
> Venhoeven CS
> diederen dirrix
> Heren 5
> Twee Snoeken
> Jaco de Visser

de thema's
> Introductie bureaus
> Bedrijfsvoering
> Duurzaamheid
> Innovatie
> Kennisontwikkeling
> Klantvriendelijkheid

> terug naar index

1996-2007 © > ArchitectenWerk - P.O. Box 2129 - NL 2240 CC Wassenaar - Fax 070-5177983